Chính Sách - Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Dương Minh Logistics

Chính Sách

1. Sử dụng trang web Dương Minh Logistics

1.1. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả các phần của trang web Dương Minh Logistics tại http://www.xuatnhapkhauvn.com. Trang web này được thực hiện bởi Dương Minh Logistics và các đại lý được ủy quyền (trong các điều khoản này, cùng "Dương Minh Logistics").

1.2. Bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, hoặc bất kỳ vật liệu khác từ Dương Minh Logistics qua hoặc được tạo ra bởi hoặc được đưa lên các trang web, hoặc các dịch vụ hoặc các cơ sở khác qua trang web, chỉ có thể được truy cập, duyệt, tải về, yêu cầu hoặc nhận được bất kỳ chủ đề người sử dụng: (1) các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây, và (2) bất kỳ hướng dẫn bổ sung, điều khoản hoặc điều kiện xuất hiện trên các trang web theo thời gian và áp dụng đối với nội dung hoặc dịch vụ cụ thể mà người sử dụng sử dụng (gọi chung là "Điều khoản"). Truy cập hay sử dụng các trang web hoặc nội dung hoặc dịch vụ của người sử dụng sẽ được coi là sự chấp nhận và đồng ý các điều khoản của người dùng.

1.3. Nếu người dùng truy cập vào trang web hoặc nhận hay sử dụng nội dung hoặc dịch vụ thay mặt cho bất kỳ bên nào khác (bao gồm cả các công ty cơ thể), bên đó cũng sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản như thể nó là người dùng. Các lệnh người dùng và đại diện cho rằng anh / cô ấy được ủy quyền bởi bất kỳ bên đó để ràng buộc bên với các điều khoản.

2. Tình trạng của Điều khoản

2.1. Khác hơn được quy định trong điều khoản 2.2 đến 2.4 dưới đây, những điều khoản này sẽ không ảnh hưởng hoặc là một phần của các điều khoản của bất kỳ báo giá hoặc hợp đồng dịch vụ giao nhận vận tải với Dương Minh Logistics. "Dịch vụ Giao thông vận tải" bao gồm, nhưng không giới hạn: vận tải biển và vận tải hàng không, cũng như hàng hóa trên đất liền khác xử lý như dịch vụ vận tải đường bộ, môi giới nhà hải quan, vận chuyển hàng hóa và quản lý giao thông vận tải hoặc.

2.2. Dịch vụ vận tải Minh Dương Logistics được cung cấp bởi các đại lý ủy quyền của Dương Minh Logistics và / hoặc, và không phải bởi bất kỳ bên nào khác.

2.3. Dương Minh Logistics sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đối phó với bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu báo giá nhận thông qua trang web, nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ trong quá đáp ứng.

2.4. Bất kỳ báo giá hoặc hợp đồng dịch vụ vận chuyển được cung cấp theo và chịu thuế được công bố Dương Minh Logistics và hóa đơn của các điều khoản và điều kiện vận, có thể được cập nhật theo thời gian của Dương Minh Logistics. Bản sao hóa đơn của các điều khoản và điều kiện vận có sẵn trên trang web.

3. Quyền sở hữu trí tuệ và quyền khác

3.1. Quyền sở hữu của tất cả các tác giả, quyền sở dữ liệu, bằng sáng chế, thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ, tên sản phẩm hoặc các quyền thiết kế (đã đăng ký hoặc không đăng ký), bí mật thương mại và thông tin bí mật và bất kỳ quyền tương tự hiện có trên lãnh thổ bất kỳ hiện tại hay trong tương lai ("Quyền Sở hữu trí tuệ ") và quyền và lợi ích trong tất cả các tên miền, thương hiệu, biểu tượng hoặc xây dựng thương hiệu xuất hiện trên các trang web hoặc nội dung, hoặc nếu không liên quan đến cấu trúc của các trang web và bất kỳ dịch vụ được cung cấp bởi Dương Minh Logistics thông qua trang web tương tự, sẽ vest trong Dương Minh Logistics hoặc cấp giấy phép.

3.2. Người dùng có thể sử dụng các trang web và nội dung và các dịch vụ có sẵn thông qua các trang web chỉ dành cho các mục đích dự đoán hợp lý của các trang web, hay nói cách khác là hợp lý có thể được dự kiến trong quá trình của bất kỳ mối quan hệ với Dương Minh Logistics, và phù hợp với bất kỳ yêu cầu từ thời gian trên trang web. Người dùng có thể không truy cập các khu vực hạn chế của trang web trừ khi người dùng đã được ủy quyền thích hợp và một mật khẩu (hoặc thiết bị truy cập khác) từ Dương Minh Logistics. Người dùng có thể không: (1) sử dụng hoặc cho phép bất kỳ bên nào khác để sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web, nội dung hoặc dịch vụ liên quan đến các hoạt động vi phạm luật pháp liên quan, vi phạm quyền bất kỳ bên thứ ba, hoặc vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn áp dụng, nội dung yêu cầu hoặc mã số, (2) gửi hoặc truyền thông qua các trang web bất kỳ thông tin, vật liệu hoặc nội dung có thể là hoặc có thể khuyến khích hành vi đó có thể là bất hợp pháp, đe dọa, lăng mạ, phỉ báng, khiêu dâm, thô tục, khiêu dâm, thô tục hoặc không đứng đắn hoặc ( 3) sử dụng các trang web với mục đích hoặc như một phương tiện để gửi 'ngọn lửa' hoặc 'rác' email.

3.3. Người dùng phải mua các từ bỏ bất kỳ quyền nhân thân trong bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc nội dung khác hoặc các thành phần được hoặc được giới thiệu bởi người dùng đến các trang web ("Vật liệu sử dụng"). Người dùng không thể thay đổi cho phép Dương Minh Hậu cần và cấp phép của mình để sử dụng bất kỳ vật liệu tài cho tất cả các mục đích kinh doanh hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn: sao chép, sửa đổi, kết hợp vào các vật liệu khác, xuất bản hoặc cung cấp cho bên thứ ba (và cho phép bên thứ ba đó để sử dụng và tái cấp phép Vật liệu người dùng) bất cứ nơi nào trên thế giới. Các thành viên đồng ý nhận bất kỳ bước cần thiết (bao gồm hoàn thành tài liệu) trong bất kỳ thẩm quyền để thi hành điều khoản này.

3.4. Dương Minh Logistics không đảm bảo hoặc đại diện cho các người dùng hay sử dụng của những người khác của nội dung hoặc các dịch vụ có sẵn thông qua trang web sẽ không vi phạm các quyền của bên thứ ba.

4. Lỗi

4.1. Dương Minh Logistics sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng nội dung phản ánh chính xác hoặc là: (1) các hồ sơ có liên quan tổ chức trên hệ thống máy tính Dương Minh Logistics của, hoặc (2) thông tin nhận được từ bên ngoài Dương Minh Logistics, đối tượng quy định tại khoản 4.2 dưới đây .

4.2. Nội dung được cung cấp cho mục đích thông tin, và Dương Minh Logistics không bảo đảm, đại diện, bảo đảm hoặc cam kết rằng bất kỳ một phần của nó là chính xác, đầy đủ, lỗi, đầy đủ hoặc up-to-ngày tại thời điểm nó được truy cập. Người dùng nên thực hiện yêu cầu của mình để đáp ứng bản thân về tính chính xác và đầy đủ của bất kỳ nội dung trước khi dựa vào nó.

4.3. Trừ khi được nêu trong các Điều khoản, Dương Minh Logistics không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm của một bảo hành ngụ ý hay hạn, bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động, chất lượng, phù hợp cho mục đích của trang web hoặc nội dung bất kỳ hoặc dịch vụ.

4.4. Những thành viên chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bất kỳ vật liệu người dùng. Các thành viên phải đảm bảo rằng liệu tài không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba và không phải là nói xấu, trái pháp luật, trái đạo đức hoặc có khả năng vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền hoặc yêu cầu hoặc để làm phát sinh bất kỳ khiếu nại tổn thất hoặc thiệt hại bởi bất kỳ bên thứ ba. Các thành viên có trách nhiệm bồi thường cho Dương Minh Logistics chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, thiệt hại hoặc nghĩa vụ khác phải chịu đựng bởi Dương Minh Logistics là kết quả của bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc tiềm năng bởi người sử dụng nghĩa vụ của mình.

5. Các trang web siêu liên kết

5.1. Trang web này có thể chứa các liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web được điều hành bởi bên thứ ba. Dương Minh Logistics không đảm bảo hay đại diện nào liên quan đến bất kỳ trang web bên thứ ba. Tất cả các trang web của bên thứ ba là hoàn toàn riêng biệt và độc lập từ trang web này và Dương Minh Logistics không có bất kỳ kiểm soát nội dung hoặc hoạt động của trang web đó. Dương Minh Logistics không xác nhận trang web của bên thứ ba, và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm đối với sự tồn tại, hoạt động, nội dung, hoặc sử dụng các trang web của bên thứ ba đó.

5.2. Một người dùng có thể siêu liên kết đến bất kỳ khu vực hạn chế của các trang web cung cấp mà người dùng phù hợp với các điều khoản sau đây hoặc bất kỳ điều khoản khác được đăng trên các trang web theo thời gian.

5.3. Người dùng có thể không: (1) tái tạo trong bất kỳ cách nào bất kỳ nội dung xuất hiện trên trang web trừ khi có thỏa thuận trước bằng văn bản Dương Minh Logistics của, (2) tạo ra một môi trường biên giới hoặc trình duyệt xung quanh hoặc khung nội dung bất kỳ hoặc tạo ra bất kỳ ấn tượng rằng nội dung là đã cung cấp hoặc thuộc sở hữu của bất kỳ bên nào khác hơn Dương Minh Logistics, (3) thông tin sai lệch hoặc giả hiện nay về Dương Minh Logistics, dịch vụ hoặc nội dung của nó, (4) xuyên tạc mối quan hệ Dương Minh Logistics với người dùng liên kết (hoặc bất kỳ bên thứ ba); ( 5) tạo ra bất kỳ ý nghĩa hoặc suy luận rằng Dương Minh Logistics xác nhận người dùng kết nối hoặc dịch vụ của mình (hoặc bất kỳ bên thứ ba hoặc dịch vụ của mình), (6) sử dụng hoặc tái tạo biểu tượng, nhãn hiệu, tên Dương Minh Logistics của, (7) có chứa hoặc hiển thị bất kỳ nội dung có thể được hiểu như khiêu dâm, bôi nhọ, nói xấu, khó chịu, xúc phạm, khiêu dâm, hoặc không phù hợp trong bất kỳ cách nào khác, (8) chứa các vật liệu, nội dung hay bất cứ điều gì khác mà có thể vi phạm luật pháp của bất kỳ thẩm quyền.

5.4. Người dùng phải ghi rõ rằng các trang web Dương Minh Logistics được điều hành bởi Dương Minh Hậu cần và không được kiểm soát bởi hoặc liên quan hoặc kết nối với các trang web liên kết, và các điều khoản và điều kiện Dương Minh Logistics của áp dụng đối với việc sử dụng của Dương Minh hậu cần trang web.

5.5. Theo yêu cầu, mọi người sử dụng ngay lập tức phải loại bỏ bất kỳ liên kết đặt trên hoặc liên kết với bất kỳ khu vực của trang web. Người dùng sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba truy cập hoặc lấy thông tin từ các trang web thay mặt cho người dùng.

5.6. Người dùng có thể không chạy chương trình phần mềm, script, macro hoặc bất kỳ vật liệu tương tự khác đối với hoặc liên quan đến bất kỳ phần nào của trang web. Người dùng có thể không có bất kỳ hành động gây nguy hiểm, thỏa hiệp hoặc cản trở sự ổn định và hoạt động của trang web hoặc vi phạm các quyền hoặc liên quan đến trang web hoặc bất kỳ vật liệu xuất hiện trên đó.

6. An ninh

6.1. Người dùng đồng ý tuân thủ bất kỳ hướng dẫn hợp lý Dương Minh Logistics có thể phát hành theo thời gian liên quan đến an ninh của trang web.

6.2. Các thành viên phải đảm bảo rằng anh ta không làm ảnh hưởng tới an ninh của trang web hoặc các hệ thống hoặc sự an toàn của Dương Minh Logistics hoặc bất kỳ người sử dụng khác của trang web hoặc bất kỳ khách hàng của Dương Minh Logistics và các chi nhánh, công ty liên kết hoặc các đại lý trong bất kỳ cách nào.

6.3. Cả người dùng và Dương Minh Logistics từng phải áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo rằng thông tin liên lạc không bị ảnh hưởng bởi virus máy tính hoặc các thành phần phá hoại hoặc gây rối khác, và để đảm bảo không có thành phần như vậy được truyền tới Dương Minh Logistics, trang web hoặc dùng, hoặc thông qua các trang web.

7. Trách nhiệm

7.1. Dương Minh Logistics, chi nhánh, công ty liên kết và các đại lý không có trách nhiệm gì đối với bất kỳ việc sử dụng nội dung, dịch vụ hoặc trang web, bất kỳ cách nào, cho:

7.1.1. thiệt hại kinh tế dưới mọi hình thức, chẳng hạn như thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả hay thiệt hại, mất lợi nhuận hoặc lỗ của khách hàng;

7.1.2. đặc biệt hay trừng phạt;

7.1.3. gián đoạn kinh doanh, mất mát dữ liệu hoặc chậm trễ, hoặc

7.1.4. bất kỳ quyết định hoặc hành động, trong sự phụ thuộc vào bất kỳ thông tin hoặc đại diện khác được thực hiện hoặc được công bố liên quan đến bất kỳ nội dung, dịch vụ hoặc các trang web.

7.2. Trách nhiệm tổng của Dương Minh Logistics, chi nhánh, công ty liên kết và các đại lý để người dùng và bất kỳ người nào đại diện cho người dùng, bất kỳ cách nào ra khỏi hoặc kết hợp với các Điều khoản và / hoặc các trang web, dịch vụ hoặc nội dung (bao gồm cả liên quan đến do sơ suất) thì trong tổng hợp, đối với bất kỳ khiếu nại, hay một loạt các tuyên bố kết nối phát sinh từ nguyên nhân tương tự trong bất kỳ năm dương lịch, không vượt quá 500 USD (đô la Mỹ năm trăm).

7.3. Các thành viên không được mang và phải đảm bảo rằng không có tuyên bố được đưa ra chống lại Dương Minh Logistics, chi nhánh, công ty liên kết và các đại lý, đối với số tiền vượt quá giới hạn trách nhiệm tổng hợp quy định tại khoản 7.2.

7.4. Người dùng được khuyên nên để có được nơi thích hợp, bảo hiểm với chi phí riêng của mình, để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại vượt quá giới hạn quy định tại khoản 7.2 ở trên.

7.5. Không có gì trong các Điều khoản này loại trừ trách nhiệm cho cái chết, bị thương hoặc gian lận.

7.6. Trừ khi được nêu trong các Điều khoản, Dương Minh Logistics và các chi nhánh, công ty liên kết và các đại lý không có trách nhiệm gì đối với việc sử dụng các nội dung, dịch vụ hoặc trang web, bất kỳ cách nào.

8. Linh tinh

8.1. Sử dụng các trang web hoặc các nội dung hoặc dịch vụ có thể bị một số yêu cầu pháp lý hoặc quy định trong khu vực pháp lý cụ thể. Người dùng chỉ có thể truy cập hoặc sử dụng trang web, nội dung hoặc dịch vụ trong phạm vi truy cập hoặc việc sử dụng đó được phép của pháp luật hoặc các quy định có liên quan trong thẩm quyền của người dùng.

8.2. Dương Minh Logistics và các chi nhánh, công ty liên kết và các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chậm trễ hoặc không liên quan đến trang web, nội dung hay bất kỳ dịch vụ, gây ra toàn bộ hoặc một phần bởi bất kỳ thiết bị, hệ thống hoặc mạng thất bại, bị gián đoạn hoặc chưa có của Internet, gián đoạn nguồn cung cấp điện, các hành động của chính phủ hay cơ quan chính phủ, sự xuất hiện tự nhiên, quy định pháp luật, hành động công nghiệp, chiến tranh, hành động khủng bố, hoặc bất cứ điều gì khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó.

8.3. Các điều khoản thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây, truyền thông, cơ quan đại diện và các cuộc thảo luận giữa các bên liên quan đến trang web, nội dung hoặc dịch vụ.

8.4. Bất kỳ sửa đổi có mục đích hay từ bỏ các Điều khoản sẽ không ràng buộc Dương Minh Logistics trừ khi nó là bằng văn bản và có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của Dương Minh Logistics.

8.5. Tài liệu tham khảo trong các Điều khoản để 'bằng văn bản' hoặc 'viết' bao gồm thông tin liên lạc bằng email hoặc hình thức điện tử khác.

8.6. Mỗi phòng trong số quy định của các Điều khoản này là tách khỏi những người khác và nếu một hoặc nhiều trong số họ không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, phần còn lại không bị ảnh hưởng trong bất kỳ cách nào.

8.7. Các quyền của Dương Minh Logistics theo các Điều khoản có thể được thực hiện thường xuyên khi cần thiết và được tích lũy và không loại trừ quyền của mình theo bất kỳ luật áp dụng. Bất kỳ sự chậm trễ trong việc thi hành hay không thi hành bất kỳ quyền nào như vậy không phải là một sự từ bỏ quyền đó.

8.8. Người dùng có thể không bán, chuyển nhượng, hoặc chuyển giao, hoặc một phần với bất kỳ quyền hay lợi ích theo bằng các quy định của các Điều khoản mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Dương Minh Logistics.

8.9. Dương Minh Logistics có thể thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của trang web, nội dung hoặc dịch vụ hoặc thay đổi các Điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người dùng đồng ý để định kỳ xem xét lại các trang web và các điều khoản để ông nhận thức được bất kỳ thay đổi.

8.10. Dương Minh Logistics có thể hỗ trợ hoặc hợp tác với các cơ quan trong bất kỳ thẩm quyền liên quan đến bất kỳ hướng nào hoặc yêu cầu tiết lộ cá nhân hoặc các thông tin khác liên quan đến bất kỳ người dùng hoặc việc sử dụng của trang web, nội dung hoặc dịch vụ.

8.11. Dương Minh Logistics và các đại lý tương ứng, cộng sự của họ và những chi nhánh ("Bên liên quan") có trách nhiệm vì lợi ích của tất cả các quy định tại các Điều khoản bày tỏ là vì lợi ích của "Dương Minh Logistics" cũng như các điều khoản pháp luật và thẩm quyền

8.12. Điều khoản này sẽ bị pháp luật Việt Nam và các tranh chấp, khiếu nại, vấn đề xây dựng, giải thích phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web, bao gồm cả các điều khoản, phải chịu quyền tài phán độc quyền của tòa án Việt Nam.


Tra Cứu Mã HS - Incoterm

Tìm Kiếm Theo Mã HS hoặc chú giải Cấu trúc danh mục Chi tiết mã HS

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Nhân viên
Yahoo Skype
DV Hải Quan
DV hải quan DV hải quan
Kế toán
Kế toán Kế toán
DV Nhập Khẩu
DV Nhập khẩu DV Nhập khẩu
DV Xuất Khẩu
DV xuất khẩu DV xuất khẩu
Kỹ thuật
Hỗ Trợ Kỹ thuật Hỗ Trợ Kỹ thuật
CSKH 1
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
CSKH 2
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng

Facebook